دوره های آموزشی


جدول زمانبندی دوره ها


نام دورهروز های برگزاریتاریخ شروعساعت کلاسشهریه
ICDL (مهارتهای هفتگانه)روزهای زوج1396/03/0617 الی 18:304/880/000 ریال
حسابداری کاربردییکشنبه و سه شنبه1396/02/2418:30 الی 20:004/700/000 ریال
حسابداری کاربردیپنجشنبه1396/03/0416:00 الی 19:004/700/000 ریال