دوره های آموزشی


جدول زمانبندی دوره ها


نام دورهروز های برگزاریتاریخ شروعساعت کلاسشهریه
ICDL (مهارتهای هفتگانه)روزهای زوج1395/12/0918:30 الی 20:004/460/000 ریال
حسابداری کاربردیروزهای زوج1395/12/0218:30 الی 20:004/700/000 ریال
حسابداری پیمانکارییکشنبه و سه شنبه1395/12/1517:00 الی 18:302/790/000 ریال
InDesignروز های زوج1395/12/0915:30 الی 17:002/970/000 ریال
اکسل کاربردیروز های زوج1395/12/1518:30 الی 20:001/500/000 ریال
همکاران سیستمپنجشنبه1395/11/0509:00 الی 13:004/700/000 ریال
illustratorروز های زوج1395/12/0215:30 الی 17:003/560/000 ریال
Photoshopیکشنبه و سه شنبه1395/12/1517:00 الی 18:302/680/000 ریال